Cursus wilde bijen, hun planten en beheer voor professionals

Cursus

Deze cursus over wilde bijen, hun planten en beheer is bedoeld voor professionals, ontwerpers, tuin- en landschapsarchitecten, ecologen van gemeenten, hoveniers, aannemers van bermonderhoud alsmede mensen die bijvoorbeeld een buurtproject willen opstarten wat over wilde bijen gaat.

Wilde bijen

Wilde bijen zijn de bijensoorten die zelfstandig nestelen dan wel ondergronds dan wel bovengronds. De honingbij wordt dus niet tot de wilde bijen gerekend. We zij in Nederland 358 soorten bijen rijk.

Voorbeelden

Bovenstaande afbeeldingen (© Wankja Ferguson) zijn van een aantal wilde bijensoorten die in ons land voorkomen, respectievelijk: De grote wolbij, een bladsnijdertje, de kleine roetbij, de wormkruidbij. de knautiabij, de rosse metselbij, de lathyrusbij, een groefbijtje, het tronkenbijtje, de klimopbij en het roodgatje

Ook hommels zijn wilde bijen soorten

Bovenstaande afbeeldingen (© Wankja Ferguson) zijn van een aantal hommel soorten die in ons land voorkomen, respectievelijk : de boomhommel, de akkerhommel en de steenhommel

Stuifmeelgeneralisten en stuifmeelspecialisten

Bijensoorten zijn in Nederland onder te verdelen in o.a. stuifmeelgeneralisten (polylectische soorten)en stuifmeelspecialisten (oligolectische soorten). Er bestaat ook nog een tussengroep van beperkt polylectische soorten.

Stuifmeelgeneralisten, waar de honigbij er ook een van is, halen hun stuifmeel,( stuifmeel is nodig voor het grootbrengen van de larven) van een grote diversiteit aan planten.

bovenstaand ziet u de rosse metselbij (© Wankja Ferguson) die stuifmeel kan halen van een groot aantal planten.

Stuifmeelspecialisten

Het aandeel stuifmeelspecialisten is groot, minimaal 75 soorten zijn stuifmeelspecialist en er zijn ook nog een aantal soorten die een sterke voorkeur hebben voor bepaalde planten, welke beperkt stuifmeelgeneralist worden genoemd.

de voorbeelden hierboven(© Wankja Ferguson) zijn voorbeelden van stuifmeelspecialisten o.a. de kleine roetbij, de knautiabij en de grote en de klaverdikpoot.

Winst in terreinen door kennis

Met name voor de stuifmeelspecialisten en de beperkt stuifmeelgeneralisten kan in tuinen én de openbare ruimte enorm veel winst geboekt worden als men van het bestaan ervan op de hoogte is en weet van welke planten ze afhankelijk zijn. Men kan de juiste planten aanplanten en ze zó beheren of onderhouden dat deze bijensoorten er op het juiste moment hun stuifmeel van hun verzamelen.

Biodiversiteit van de wilde bijen en hun behoud

De ontwerper, hovenier en andere persoon die misschien een buurtproject wil beginnen of de ecoloog die een paradijsje voor meer bijen soorten wil maken dan nu gebruikelijk is en daarmee een stapsteen voor de biodiversiteit creëren kán met de informatie verstrekt in deze cursus dat ook echt gaan doen. Het is goed te beseffen dat als er in de openbare ruimte óók meer gelegenheid voor dezelfde wilde bijen gecreëerd wordt, dat het een extra positief effect heeft op tuinen.  

Beheer

Voor het beheer van de openbare ruimte kan het enorm helpen als u wel weet wat er van belang is voor de wilde bijen, met name voor de stuifmeelspecialisten om daar goed in te kunnen vertoeven en in te overleven.  Daarmee verwerft u inzicht in het belang van ecologisch beheer en hoe het op de goede manier voor wilde bijen uit te voeren.


De cursus wilde bijen, hun planten en beheer omvat:

Het leren kennen van de interacties tussen planten wilde bijen

Welke wilde bijen zijn algemeen voorkomend welke bijzonder zijn

Welke planten stuifmeelspecialisten nodig hebben wat voor betekenis hebben ze voor wilde bijen soorten.hoe zorgt u er voor dat er meer wilde bijen soorten in tuinen en openbare ruimte een kans krijgen.

Hoe nestelen wilde bijen soorten. Wat kan je er aan doen om natuurlijke nestelgelegenheid te bevorderen, voor zowel de ondergronds als bovengronds nestelende bijen soorten. Ook door bijvoorbeeld begrazingsvervangend beheer toe te passen en in een tuin zó te snoeien dat je natuurlijke nestgelegenheid bevordert.

Wat zijn een aantal belangrijke beheer- of onderhoudsaspecten. waar u rekening mee moet houden voor het behoud van wilde bijen.  Bijvoorbeeld de timing van het wel of niet afknippen of maaien van planten, want als je daar rekening me houdt bij het onderhoud en beheer dan kan u ze behouden.

De manier van overwinteren van wilde bijen en hoe je met de omgeving om kan gaan. Bijvoorbeeld hoe knip, snoei je of maai je je planten waarin zich nestelende bijen soorten zouden kunnen bevinden.

Voor ontwerpers, hoveniers en ecologen: Welke planten kan je toevoegen aan het bestaande sortiment in tuinen en openbare ruimte zodat er meer dagvlinders in tuin zullen voorkomen en hoe beheer je deze.

Wat is het belang van een onderhoud- of beheerplan voor een opdrachtgever.

Waarom sta je als beheerder sterker in je schoenen en kan je interactief communiceren met de gemeente als je je voorgaande kennis eigen hebt gemaakt. Hierbij is het van belang dat je beter kan uitleggen aan de particulier die vaak moeite heeft met veranderend beheer waarom het nodig is. Tevens is van belang dat je aan gemeenten kan uitleggen waarom je bepaalde beheersacties uitvoert.

Heeft u interesse ?  Neem dan contact op De cursus is een tweedaagse cursus waarbij afgewisseld met een powerpoint uitleg gegeven wordt en dan buiten ook naar de wilde bijen gezocht en gekeken wordt.  Indien gewenst kan de cursus ook op een paar avonden met een excursie dag gegeven worden. U krijgt de documentatie van de cursus.

De cursus kost 450,00 euro (excl BTW) per persoon.  Bij deelname van minimaal 5 personen gaat de cursus door.

 

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!